PETROINSTAL  |   TREBALLA AMB NOSALTRES

Seguretat i metrologia

REVISIONS REGLAMENTÀRIES – METROLOGIA – SISTEMES CONTRA INCENDIS – CONSELLER DE SEGURETAT

Per una major seguretat, gestionem totes les accions derivades de les disposicions de seguretat industrial petrolífera, elèctrica, aire pressió, metrologia i contra incendis per tal d’aconseguir una major utilitat, funcionament, manteniment i protegir tant la teva instal·lació com el medi que l’envolta.

Revisions i inspeccions reglamentàries

Ens ocupem de les revisions, inspeccions, proves i verificacions normatives per tal de que la teva instal·lació continuï complint en temps i forma les exigències de les corresponents instruccions tècniques reglamentàries.

Metrologia

Realitzem controls metrològics i calibratges amb atuells patró homologats i certificats pels corresponents organismes de control i d’acord als límits establerts a la normativa actual.

A Petroinstal ens encarreguem de tot el procés metrològic; ajust, manteniment, regulació, reparació i precintat d’equips amb l’emissió del corresponent certificat normatiu.

Sistemes contra incendis – PCI

Fem la instal·lació d’equips per a la prevenció d’incendis adequats per a cadascun dels nostres clients. A Petroinstal fem l’estudi previ de l’espai i possibles causes que poden provocar incendis i instal·lem els sistemes necessaris per a la seva detecció anticipada i extinció.

Conseller de seguretat - ADR

Oferim el servei de conseller de seguretat per les empreses que realitzen operacions de càrrega, transport i descàrrega de mercaderies perilloses i en compliment del “real decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mecancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable”

Demana pressupost sense compromís!